1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje Crazy Owl taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu ir pardavimu edukaciniame portale www.mycrazyowl.com susijusios nuostatos.

1.2. Elektroninėje parduotuvėje www.mycrazyowl.com esanti internetinė erdvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs prie www.mycrazyowl.com sistemos, gali pirkti aksesuarus.

1.3. Pardavėjas –  MB Asmeninio augimo akademija, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Įmonės kodas: 304669881, veikianti adresu Vytauto g. 157-55, LT-00163 Palanga

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.mycrazyowl.com.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per www.mycrazyowl.com sistemą, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

  1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Naudotis elektroninės parduotuvės www.mycrazyowl.com paslaugomis, turi teisę prisiregistravę prie www.mycrazyowl.com sistemos klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

2.3. Pirkėjui nesuteikiama teisė užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.mycrazyowl.com, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių elektroninėje parduotuvėje www.mycrazyowl.com. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas užsisakė prekes, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas elektroninėje parduotuvėje www.mycrazyowl.com, šių Taisyklių ir www.mycrazyowl.com nustatyta tvarka.

  1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas elektroninėje parduotuvėje www.mycrazyowl.com, privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.mycrazyowl.com svetaine.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis elektroninės parduotuvės www.mycrazyowl.com paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.mycrazyowl.com svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje www.mycrazyowl.com nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.mycrazyowl.com teikiamomis paslaugomis (registruotis www.mycrazyowl.com sistemoje, išsirinkti ir apmokėti pasirinktas prekes.

  1. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas gali pirkti prekes www.mycrazyowl.com svetainėje užsiregistravęs www.mycrazyowl.com sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas Taisykles.

6.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, paspaudžia aktyvią nuorodą „Užsakyti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis bei atsiskaitymo už paslaugas būdą arba apmokėjęs už paslaugas vienu iš nurodytų būdų, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti“, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

6.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.mycrazyowl.com duomenų bazėje.

  1. PASLAUGŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už paslaugas vienu iš šių būdų:

7.1.1. mokėjimas banko kortele, pavyzdžiui MasterCard, Maestro, VISA, VISA electron. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Pinigų grąžinimas už paslaugas šiose taisyklėse nėra numatytas.

9 PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.